1378

بهمن تابان

سال : 1378.

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث خط هوایی و زمینی (فشار متوسط وضعیف) و احداث پست هوایی و زمینی و روشنایی معابر.