1379-2

بهمن تابان

سال : 1379.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث خط هوایی و زمینی (فشار متوسط و ضعیف) احداث پستهای هوایی،زمینی و روشنایی معابر.