1379-3

بهمن تابان

سال : 1379

کارفرما :آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع).

شرح پروژه : احداث شبکه توزیع شامل خطوط هوائی و زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوائی و زمینی.