1379

بهمن تابان

سال : 1379

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث خط هوایی و زمینی (فشار متوسط و ضعیف) احداث پستهای هوایی،زمینی و روشنایی معابر.