1380

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما:شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه :توسعه و احداث 45 مورد پست فشار متوسط هوایی.