شرکت بهمن تابان در حوزه اجرای پروژه های برق و تاسیسات از شرکت های با سابقه و قدیمی می باشد. در این بخش به برخی از پروژه های این شرکت اشاره می کنیم. در هر تب، نام کارفرما و پروژه ی مربوط به آن را ذکر کرده ایم.

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث خط هوایی و زمینی (فشار متوسط و فشار ضعیف) و احداث پست های هوایی و زمینی و روشنایی معابر.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران و شرکت برق منطقه ای تهران.

          شرح پروژه : توسعه و احداث خط هوایی و زمینی (فشار متوسط و فشارضعیف) احداث پست های هوایی و زمینی و روشنایی معابر.

 • کارفرما : آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع).

          شرح پروژه : احداث شبکه توزیع شامل خطوط هوائی و زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوائی و زمینی.

 • کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

          شرح پروژه : توسعه و احداث یک مورد ساختمان پست.

          شرح پروژه : توسعه و احداث 45 مورد پست فشار متوسط هوایی.

          شرح پروژه : توسعه و احداث 9 مورد پست فشار متوسط زمینی.

          شرح پروژه : توسعه و احداث 29 مورد خطوط فشار متوسط هوایی.

          شرح پروژه : توسعه و احداث17 مورد خطوط فشار متوسط زمینی.

          شرح پروژه : توسعه و احداث 54 مورد خطوط فشار ضعیف هوایی و روشنایی.

          شرح پروژه : توسعه و احداث82 مورد خطوط فشار ضعیف زمینی.

          شرح پروژه : احداث 44 مورد شبکه روشنایی معابر.

 • کارفرما : ایران خودرو دیزل.

          شرح پروژه : احداث 1 مورد شبکه توزیع شامل خطوط هوائی و زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوائی و زمینی.

 • کارفرما : تامین برق آقای لواسانی.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.

 • کارفرما : شرکت مپنا.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.

 • کارفرما : نیروگاه گازی شهرری.

شرح پروژه : احداث 1 مورد شبکه فشار متوسط زمینی.

 • کارفرما: شرکت مخابرات.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.

 • کارفرما : پست دماوند.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.

 • کارفرما : پست سلطانی فر.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.

 

 • کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : تجهیز 20 مورد پست زمینی و احداث 70 مورد پست هوایی.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 40 متر کابلکشی فشار متوسط و توسعه و احداث 60 مورد شبکه فشار متوسط هوایی و توسعه و احداث 177 متر کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 42 مورد شبکه فشار ضعیف هوایی وتوسعه و احداث 36 مورد شبکه روشنایی معابر و توسعه و احداث 77 مورد شبکه فشار ضعیف هوایی و روشنایی.

 • کارفرما : نیروگاه بندرعباس.

شرح پروژه :احداث 1 مورد شبکه فشار متوسط زمینی.

 • کارفرما : نیروگاه دماوند.

شرح پروژه : احداث 1 مورد شبکه توزیع شامل خطوط هوائی و زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوائی و زمینی.

 • کارفرما : شرکت مترو.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست و خط هوائی 20 کیلوولت و خروجی فشار ضعیف.

 • کارفرما : آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع).

شرح پروژه : تجهیز 1 مورد پست زمینی.

 • کارفرما : شهرداری منطقه 15.

شرح پروژه : جابجایی 1 مورد شبکه 20 کیلوولت زمینی و هوائی.

 • کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه :تجهیز 20 مورد پست زمینی و توسعه و احداث 58 مورد پست هوایی و 42 متر کابلکشی فشار متوسط و توسعه و احداث 42 متر خطوط فشار متوسط هوایی.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 149 متر کابلکشی فشار ضعیف و توسعه و احداث 24 متر خطوط فشار ضعیف هوایی و توسعه و احداث 8 مورد شبکه روشنایی معابر و توسعه و احداث 54 متر خطوط فشار ضعیف هوایی و روشنایی.

 • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کهریزک.

شرح پروژه : احداث 1 مورد خط و پست هوایی 20 کیلوولت و خروجی ها.

 • کارفرما : شهرداری تهران.

شرح پروژه : جابجایی 1 مورد شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی و زمینی و پست هوائی.

 • کارفرما : مجتمع قضایی بعثت.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و تجهیز پست زمینی.

 

 • کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شزح پروژه : تجهیز 20 مورد پست زمینی و توسعه و احداث 60 مورد پست زمینی و توسعه و احداث 25 متر خطوط زمینی 20 کیلو ولت و توسعه و احداث 31  متر خطوط هوائی 20 کیلو ولت و توسعه و احداث 127 متر خطوط فشار ضعیف زمینی و توسعه و احداث 30  متر خطوط فشار ضعیف زمینی و توسعه و احداث 4 مورد شبکه روشنایی معابر و توسعه و احداث 44 متر خط فشار ضعیف هوایی و روشنایی.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : اصلاح و بهینه سازی و برکناری 90 مورد از خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و زمینی و پست های فشار متوسط هوایی و زمینی و روشنایی معابر.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 281 مورد  انواع پروژه های توزیع شامل: احداث خطوط هوایی و زمینی (فشار متوسط و فشار ضعیف) و احداث پست های هوایی ، زمینی و روشنایی معابر.

 • کارفرما : تامین برق ایمن آینه.

شرح پروژه : تجهیز پست زمینی و کابلکشی 20 کیلوولت.

 • کارفرما : شرکت نایلون سفید.

شرح پروژه : احداث پست و خط هوایی 20 کیلوولت و خروجی فشار ضعیف.

 • کارفرما : کارگاه شماره 4 مترو.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق گاراگین غریبیان.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق صالحی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق مصطفی هوایی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق بیدمشکی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : شرکت تولیدی پاما.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق ایران دلکو.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق آینه سنگ افرا.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق موسوی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق موقت دژبان سپاه.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق منیعی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق فتوتی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق زرتوشه فراهانی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما :تامین برق مرادی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق رئیسی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق خدمتی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق مقیمی.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق سایت موبایل.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق شرکت زیبا سازه ارس.

شرح پروژه : احداث پست هوائی، کابلکشی فشار ضعیف و خطوط فشار متوسط هوائی.

 • کارفرما : تامین برق عباسعلی نژاد.

شرح پروژه : احداث پست هوائی، کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما : تامین برق عبادی.

شرح پروژه : احداث پست هوائی، کابلکشی فشار ضعیف.

 • کارفرما :تامین برق پیربداغی.

شرح پروژه : احداث پست هوائی، کابلکشی فشار ضعیف و خطوط فشار متوسط هوائی.

 • کارفرما : تامین برق بهداری کل سپاه.

شرح پروژه : تجهیز پست زمینی، کابلکشی 20 کیلوولت و خطوط فشار متوسط هوائی.

 • کارفرما : شرکت آشیانه سبز.

شرح پروژه : تجهیز پست زمینی، احداث پست هوائی، کابلکشی 20 کیلوولت و خطوط فشار ضعیف و خطوط فشار متوسط هوائی.

 • کارفرما : رفع معارض پل عابر شهرداری بلوار ابوذر.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و فشار ضعیف و خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی.

 • کارفرما : رفع معارض پل عابر شهرداری روبروی دانشگاه آزاد.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و فشارضعیف و خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی.

 • کارفرما : رفع معارض پل عابر شهرداری ، تقاطع نبرد.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و فشارضعیف و خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی.

 • کارفرما : رفع معارض پل عابر شهرداری پارک بسیج.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و فشارضعیف و خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی.

 • کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 269 مورد  انواع پروژه های توزیع شامل: احداث خطوط هوایی و زمینی (فشار متوسط و فشار ضعیف) و احداث پست های هوایی ، زمینی و روشنایی معابر.

 • کارفرما: پست هنرستان.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی انواع پروژه های توزیع شامل: 12 مورد تجهیز پست زمینی. 31 مورد احداث پست هوایی. 17 مورد کابل کشی 20 کیلوولت زمینی. 24 مورد احداث خطوط 20 کیلوولت هوایی. 87 مورد کابل کشی فشار ضعیف زمینی . 44 مورد احداث خطوط فشار ضعیف هوایی. 7 مورد احداث شبکه روشنایی معابر.

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین.

شرح پروژه : روشنایی اتوبان کرج – قزوین حد فاصل نیروگاه.

 • کارفرما : شرکت عمران تجارت خاوران .

شرح پروژه : اجرای عملیات تجهیز پست برق استخر و سونای کریم شیرازی.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی.

 • کارفرما : معاونت اجرایی جنوب شرق.

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی.

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان خوزستان.

شرح پروژه : روشنائی محور اهواز-اندیمشک.

 • کارفرما : سازمان پارک ها و فضای سبز تهران .

شرح پروژه : نصب تابلوی برق بوستان ری.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی.

 • کارفرما :معاونت اجرایی جنوب شرق.

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .

 • کارفرما : آستان مقدس حضرت عبدالعظیم.

شرح پروژه : برق رسانی واحد گل و گیاه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .

 • کارفرما : معاونت اجرایی جنوب شرق.

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.

شرح پروژه : طرح انتقال نیرو و برق رسانی و نصب و راه اندازی و برق دار کردن شبکه های توزیع.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث شبکه های توزیع و تامین برق مسکن مهر شهر جدید پرند.

 • کارفرما : شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ستاد مرکزی پروژه کوثر.

شرح پروژه : انشعاب برق جایگاه CNG جوادآباد و انشعاب برق جایگاه CNG آتش نشانی قرچک و انشعاب برق جایگاه CNG شهید بخارائی.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران.

شرح پروژه : توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع.

 • کارفرما : شرکت مجتمع عمرانی ایرانشهر.

شرح پروژه : توسعه و احداث شبکه های برق بزرگراه امام علی (ع).

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران.

شرح پروژه : توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.

شرح پروژه : انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع در زمینه های توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی.

 • کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء.

شرح پروژه : عملیات نیرورسانی انشعاب برق جایگاه CNG فردوسیه شهریار.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.

شرح پروژه : عملیات انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق منطقه هفت تیر.

 • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران.

شرح پروژه : توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع.

 • کارفرما :تصفیه خانه هفتم آب استان تهران.

شرح پروژه : انتقال نیرو و برق رسانی به پست.

 • کارفرما : نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی دماوند).

شرح پروژه : تعمیر و راه اندازی سیستم روشنائی.

 • کارفرما : شرکت تهران گسترش- قرارگاه خاتم الانبیاء.

شرح پروژه : روشنایی رمپ و لوپهای بزرگراه غدیر-ماهدشت.

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

 • کارفرما : شرکت بهار دیمه.

شرح پروژه : روشنائی اتوبان همت، محدوده گرم دره.

 

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان خوزستان.

شرح پروژه : روشنائی جاده اهواز به اندیمشک.

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

 • کارفرما : شرکت انصار-قرارگاه خاتم الانبیاء.

شرح پروژه : روشنائی رمپ و لوپهای پل همبستگی استان قزوین.

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

 

 

 

 

 

 

 • کارفرما : شهرداری اهواز.

شرح پروژه : طراحی روشنائی و تامین نیروی برق پارک42هکتاری
اهواز.(نیرورسانی)

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

 

 

 

 

 • کارفرما : شرکت سیما چوب.

شرح پروژه : روشنائی اتوبان شهید باکری.

بهمن تابان

بهمن تابان

 • کارفرما : شهرداری قزوین.

شرح پروژه : روشنائی پل سرداران استان قزوین.

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

 • کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران.

اجرای طرح روشنایی بزرگراه شهید بروجردی در بخش های کندرو و تندرو حد فاصل بزرگراه آزادگان تا زیرگذر الغدیر.

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان

 

 

بهمن تابان

بهمن تابان

بهمن تابان