1390-5

بهمن تابان

سال : 1390 .

کارفرما : شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ستاد مرکزی پروژه کوثر .

شرح پروژه : انشعاب برق جایگاه CNG آتش نشانی قرچک.