1380-1

بهمن تابان

سال:1380.

کارفرما:شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 9 مورد پست فشار متوسط زمینی.