1380-10

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرکا :شرکت مپنا.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.