1380-11

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما : نیروگاه گازی شهرری.

شرح پروژه : احداث 1 مورد شبکه فشار متوسط زمینی.