1380-12

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما : شرکت مخابرات.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.