1380-13

بهمن تابان

سال : 1380 .

کارفرما : پست دماوند.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.