1380-14

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما :پست سلطانی فر.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.