1380-2

بهمن تابان

سال:1380.

کارفرما:شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 29 مورد خطوط فشار متوسط هوایی.