1380-3

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 40 متر کابلکشی فشار متوسط.