1380-4

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث17 مورد خطوط فشار متوسط زمینی.