1380-5

بهمن تابان

سال:1380.

کارفرما:شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 54 مورد خطوط فشار ضعیف هوایی و روشنایی.