1380-6

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث82 مورد خطوط فشار ضعیف زمینی.