1380-7

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : احداث 44 مورد شبکه روشنایی معابر.