1380-8

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما :ایران خودرو دیزل.

شرح پروژه : احداث 1 مورد شبکه توزیع شامل خطوط هوائی و زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوائی و زمینی.