1380-9

بهمن تابان

سال : 1380.

کارفرما :تامین برق آقای لواسانی.

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست هوایی و خروجی ها.