1381-10

بهمن تابان

سال : 1381 .

کارفرما : نیروگاه دماوند.

شرح پروژه : احداث 1 مورد شبکه توزیع شامل خطوط هوائی و زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوائی و زمینی.