1381-11

بهمن تابان

سال : 1381.

کارفرما : شرکت مترو .

شرح پروژه : احداث 1 مورد پست و خط هوائی 20 کیلوولت و خروجی فشار ضعیف.