1381-13

بهمن تابان

سال : 1381 .

کارفرما : شهرداری منطقه 15.

شرح پروژه : جابجایی 1 مورد شبکه 20 کیلوولت زمینی و هوائی.