1381-2

بهمن تابان

سال : 1381.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : احداث 70 مورد پست هوایی.