1381

بهمن تابان

سال : 1381.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : تجهیز 20 مورد پست زمینی.