1381-4

بهمن تابان

سال : 1381 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 60 مورد شبکه فشار متوسط هوایی.