1381-5

بهمن تابان

سال : 1381 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 177 متر کابلکشی فشار ضعیف.