1381-6

بهمن تابان

سال : 1381 .

کارفرما :شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 42 مورد شبکه فشار ضعیف هوایی.