1381-7

بهمن تابان

سال : 1381.

کارفرما :شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 36 مورد شبکه روشنایی معابر.