1381-8

بهمن تابان

سال : 1381.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 77 مورد شبکه فشار ضعیف هوایی و روشنایی.