1381-9

بهمن تابان

سال : 1381 .

کارفرما : نیروگاه بندرعباس.

شرح پروژه : احداث 1 مورد شبکه فشار متوسط زمینی.