1382-1

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : تجهیز 20 مورد پست زمینی.