1382-10

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شهرداری تهران .

شرح پروژه : جابجایی 1 مورد شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی و زمینی و پست هوائی.