1382-11

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : مجتمع قضایی بعثت.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و تجهیز پست زمینی.