1382-2

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 58 مورد پست هوایی.