1382-3

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : 42 متر کابلکشی فشار متوسط.