1382-4

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 42 متر خطوط فشار متوسط هوایی.