1382-5

بهمن تابان

سال 1382 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 149 متر کابلکشی فشار ضعیف.