1382-6

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث 24 متر خطوط فشار ضعیف هوایی.