1382-7

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 8 مورد شبکه روشنایی معابر.