1382-8

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه و احداث 54 متر خطوط فشار ضعیف هوایی و روشنایی.