1382-9

بهمن تابان

سال : 1382 .

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کهریزک.

شرح پروژه : احداث 1 مورد خط و پست هوایی 20 کیلوولت و خروجی ها.