1383-1

بهمن تابان

سال : 1383 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران .

شرح پروژه : تجهیز 20 مورد پست زمینی.