1383-2

بهمن تابان

سال : 1383 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث 60 مورد پست زمینی .