1383-3

بهمن تابان

سال : 1383 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث 25 متر خطوط زمینی 20 کیلو ولت.