1383-5

بهمن تابان

سال : 1383 .

فرما : شرکت برق منطقه ای تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث 31  متر خطوط هوائی 20 کیلو ولت.