1383-7

بهمن تابان

سال : 1383 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث 4 مورد شبکه روشنایی معابر.