1383-8

بهمن تابان

سال : 1383 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث 44 متر خط فشار ضعیف هوایی و روشنایی.