1383-9

بهمن تابان

سال : 1383 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : اصلاح و بهینه سازی و برکناری 90 مورد از خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی و زمینی .